0

มีผู้ชม 493 ครั้ง
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ถูกเวอร์ ๆ 4D 2N BY SL DEC 22 - APR 23
รหัสสินค้า : TAI001-2022
ราคา ฿13,999.00THB
จำนวน
PROGRAM
VWTPE42SL-02 อั๊ยหยา!! TAIWAN ถูกเวอร์ ๆ 4D 2N BY SL DEC 22 - APR 23

PROGRAM DETAIL
วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) -สนามบินเถาหยวน - เข้าที่พัก - ไทเป (-/-/-)

วันที่ 2

ไทเป-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินอู่-ร้านใบชา-ไทจง-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต(B/L/-)

วันที่ 3

ไทเป-ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101-ร้านพายสัปปะรด-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตลาดซีเหมินติง(B/L/-)

วันที่ 4

สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

FLIGHTS
THAI LION AIR
DEPARTURE FLIGHT: SL394 (20.35-01.25+1)
ARRIVAL FLIGHT: SL395 (02.35-05.35)