0
               
      programtour

   
 
 
             
      japan  
 
   
      korea        
      china        
      singapore        
      hongkong        
      taiwan        
      asean        
             
             
      europe        
               
         
 
 
             
             
train tickets
visa
จองโรงแรมทั่วโลกราคาถูก
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว


มีผู้ชม 183 ครั้ง
ท่องเที่ยวสงกรานต์ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน
รหัสสินค้า : mm063
ราคา ฿20,900.00 THB
จำนวน
เที่ยวสงกรานต์ เวียงจันทน์  วังเวียง

สัมผัสมรดกโลกลาว เมืองหลวงพระบาง

วันที่ 13 - 16 เม.ย. 60


วันแรก    กรุงเทพฯ-เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-วัดใหม่สุวันนะพูมาราม-พิพิธภัณฑ์หลวง  
พระบาง(พระราชวังเก่า)-
พระธาตุพูสี-ถนนคนเดิน(ตลาดไนท์บาร์ซา)
                                           วันที่สอง   ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดเชียงทอง-บ้านช่างไห-ล่องเรือแม่น้ำโขง
                                                            ติ่ง-ปากอู-บ้านผานม-น้ำตกตาดกวางซี
                                           
วันที่สาม    หลวงพระบาง-เชียงเงิน-กิ่วกะจำ-พูคูน-กาสี-ผาตั้ง-เมืองวังเวียง-ถ้ำจัง   
                                         
  วันที่สี่        วังเวียง-บ้านท่าเรือ-เมืองโพนโฮง-หอพระแก้ว-วัดสีสะเกด-ช้อปปิ้งตลาดเช้าพระธาตุหลวง-
                                                             อนุสาวรีย์ประตูชัย-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ    
      

อัตราค่าบริการ  สำหรับกรุ๊ป 30-35 ท่าน (มีหัวหน้าทัวร์ไทย)  8-9 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย 

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ
2-3 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีพักรวมกับผู้ใหญ่
2 ท่าน(ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
13-16 เม.ย.60      20,900.-  19,000.- 3,200.-