0

การชำระเงิน

การชำระเงิน
 1. ชำระมัดจำหลังทำการจองภายใน 3 วัน
 2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 15-30 วัน ตามรายละเอียดโปรแกรม  (หลังจากชำระเงินแล้วกรุณาเรียกเอกสารการรับชำระเงินจากเจ้าหน้าที่ด้วย และ จะไม่รับผิดชอบ หากชำระเงินเข้าบัญชีอื่น นอกเหนือจากที่ระบุ)
 
วิธีการชำระเงิน  
 1. ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร
 2. ท่านสามารถโอนเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคาร
  กรุณาสอบถามเลขบัญชีธนาคารจากทางบริษัทเท่านั้น
 3. ท่านสามารถทำรายการโอนเงินผ่านเครื่องATMโดยระบุเลขที่บัญชีดังกล่าวข้างต้นและจำนวนเงิน
 4. ที่ต้องการโอนให้ถูกต้อง โดยปฏิบัติตามขั้นตอน/คำแนะนำ จากเครื่อง ATM ของแต่ละธนาคาร

   *** ห้าม! โอนเงินผ่านเครื่อง ATM ที่กระดาษบันทึกรายการหมด* เพราะท่านจะไม่สามารถ แจ้ง ยืนยันการโอนเงินได้ เพื่อสิทธิ ประโยชน์ของท่านกรุณายืนยันการชำระเงิน 

   * โปรดเก็บใบโอนเงินไว้เป็นหลักฐานการชำระเงิน อย่า ทำหาย 
   * และส่งสลิปการโอนเงินผ่านช่องทางได้ดังนี้
       - Line : swtravel พร้อมแจ้งชื่อผู้จอง
       - E-mail : info@smartworldholiday.com; smartworldtravel@yahoo.com
 5. ชำระด้วยบัตรเครดิต ท่านสามารถชำระเงินไดทั้งบัตร VISA, Master Card และบัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทย  ทั้งในและนอกประเทศได้ คิดค่า บริการ 3 % (ระบบจะคำนวณค่า ธรรมเนียมให้โดยอัตโนมัติ )
สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 9877074-5 หรือ 087-4969977