0
               
      programtour

   
 
 
             
      japan  
 
   
      korea        
      china        
      singapore        
      hongkong        
      taiwan        
      asean        
             
             
      europe        
               
         
 
 
             
             
train tickets
visa
จองโรงแรมทั่วโลกราคาถูก
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว


มีผู้ชม 265 ครั้ง
Japan Alps No.5
รหัสสินค้า : JP131
ราคา ฿58,900.00 THB
จำนวน

Japan Alps No.5 7D 4N
 
กำหนดการเดินทาง     21-27  เมษายน 2560
                                       9 - 15 พฤษภาคม 2560 (วันวิสาขบูชา)


วันแรก            ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ

วันที่สอง         ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ย่านชินไซบาชิ - วัดคิโยมิสึ(วัดน้ำใส) -
                      เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato


วันที่สาม         ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก) + ย่านซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ -
                      มิสุอิ เอ้าท์เล็ต โอยะเบะ


วันที่สี่             ท่องเที่ยวเส้นทางเจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ) 

วันที่ห้า           ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) - ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ หรือ
                      ชมทุ่งพิ้งค์มอส SHIBAZAKURA PARK - ภูเขาไฟฟูจิ - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น


วันที่หก           ล่องเรือทะเลสาบอาชิ(ล่องยาว 30นาที) - นั่งกระเช้าโอวาคุดานิ - วัดอาซากุสะ+
                      ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ


วันที่เจ็ด          สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพรายละเอียดโปรแกรม