0

มีผู้ชม 113 ครั้ง
Sabai Trip ไต้หวัน อาลีซาน ไถจง สุริยันจันทรา จิ่วเฟิ่น เจิ้งปิน 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR)
รหัสสินค้า : TW004
ราคา ฿0.00THB
จำนวน
รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

23.00 น.พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน EVA AIR (BR) โดยเจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

[สำคัญมาก!! ไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ หรือเนื้อสัตว์แปรรูปเข้าเมืองไต้หวันหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้]
วันที่ 2

กรุงเทพ-ไทเป-หนานโถว-วัดเหวินหวู่-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-เจียอี้

วันที่ 3

ร้านชา-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-ไถจง-ไถจงไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 4

ไถจง-ไทเป-ร้านพายสัปปะรด-ตึกไทเป101 (ไม่รวมขึ้นลิฟท์ชั้น89)-ร้านสร้อยสุขภาพ-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง

วันที่ 5

ไทเป-ร้านคอสเมติค-จิ่วเฟิ่น-ท่าเรือประมงเจิ้งปิน-ตั้นสุ่ย-กรุงเทพฯ

                                                                                                                         โปรแกรมเต็มคลิก...