0
               
      programtour

   
 
 
             
      japan  
 
   
      korea        
      china        
      singapore        
      hongkong        
      taiwan        
      asean        
             
             
      europe        
               
         
 
 
             
             
train tickets
visa
จองโรงแรมทั่วโลกราคาถูก
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว


มีผู้ชม 226 ครั้ง
WISTERIA FUKUOKA
รหัสสินค้า : JP132
ราคา ฿42,900.00 THB
จำนวน

(หากท่านมีจองตั๋วภายในประเทศหรือระหว่างประเทศเองรบกวน ขอเที่ยวบินกับเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วค่ะ)

วันแรก          สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฟุคุโอกะ
วันที่สอง        ฟุคุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - สวนคาวาชิฟูจิ(ชมดอกวิสทีเรีย) -
                     ถนนฮอนโดริ+ย่านโอโคโนมิมูระ
              
วันที่สาม        อะตอมมิคบอมบ์โดม+สวนสันติภาพฮิโรชิม่า+พิพิธภัณฑ์สงคราม
                     - ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ -สะพานคินไตเคียว
               

วันที่สี่            เบปปุ - จิโคกุเมงูริ - หมู่บ้านยูฟูอิน - ห้างคาแนลซิตี้ ฮากาตะ
                     ย่านช้อปปิ้งเทนจิน
               
วันที่ห้า 
        สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ     


หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,
การเมือง, สายการบิน เป็นต้น อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการนี้อาจมีการปรับย่าน
และสถานที่ตั้ง ได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงไว้ซึ่งระดับในมาตรฐานเดียวกัน
โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของเส้นทางออนทัวร์เป็นสำคัญโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า